Privacyvoorwaarden

Uw privacy is voor ons heel belangrijk. Ons doel is om jouw vertrouwen te behouden door jouw persoonlijke informatie met respect te behandelen en jou de controle te laten behouden.

Het is belangrijk dat je weet welke persoonlijke gegevens MIBO Events VOF (hierna omschreven als 'wij' of 'MIBO Events VOF') over jou verzamelt en hoe wij deze gebruiken. MIBO Events VOF wordt geleid door de heer Michael Bossaert. De onderstaande verklaring is specifiek van toepassing op het evenement Prewar Days 2023 (hierna omschreven als ‘het evenement’ of ‘Prewar Days’), dat plaatsvindt van vrijdag 1 december 2023 tot en met zondag 3 december 2023 in Kortrijk Expo.

We hebben ons best gedaan om onze uitleg kort en gemakkelijk begrijpbaar te maken. Als je meer informatie wil of vragen hebt, kan je contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) via de gegevens in de paragraaf 'Contact' hieronder.

Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons privacybeleid, brengen we je hiervan op de hoogte. Indien nodig vragen wij ook jouw toestemming.

Onze privacyverklaring is ontworpen met u in het achterhoofd. Hoe de verklaring op u van toepassing is, hangt af van de manier waarop u met ons omgaat. Bijvoorbeeld, als u een ticket bij ons koopt, gebruiken wij de informatie die je aan ons doorgeeft om te voldoen aan onze verplichtingen en wanneer toegestaan, jou op de hoogte te houden van andere events die je kunnen interesseren. Jouw mogelijkheden en rechten onder elk scenario worden hieronder nader toegelicht.

Welke informatie hebben wij van jou en waar komt die vandaan?

 • Alle informatie van jou die wij opslaan is afkomstig van jouw input op onze bestelpagina.
 • De volgende gegevens worden door ons bewaard:
  • Naam,
  • Voornaam,
  • E-mailadres,
  • Telefoonnummer,
  • Geslacht,
  • Postcode,
  • Woonplaats,
  • Land
 • Deze gegevens worden in de week na het evenement vernietigd, tenzij je geopteerd hebt om op de hoogte te blijven van toekomstige evenementen. In dat geval worden jouw gegevens veilig bewaard zolang wij operationeel blijven.

Hoe gebruiken wij jouw informatie?

 • Wij gebruiken jouw gegevens wanneer je een contract met ons aangaat (bijvoorbeeld om koopwaar of een ticket te kopen), zodat wij:
  • Jouw bestelling kunnen verwerken,
  • Jouw betaling kunnen aanvaarden en
  • Je te voorzien van klantenondersteuning
 • Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen
  • Marktonderzoek en -analyse uitvoeren om onze producten en diensten te verbeteren en aan te passen.
  • Om jou e-mails van de klantenservice te sturen, waaronder bestelbevestigingen en herinneringen aan events.
  • Om onwettig gedrag te voorkomen of op te sporen, om onze wettelijke rechten te beschermen of te handhaven of in andere gevallen toegestaan door de wet. Bijvoorbeeld ervoor zorgen dat tickets in handen komen van de rechtmatige aankoper. Als zodanig kunnen wij jouw gegevens gebruiken om het aanprijzen van tickets, misbruik van ons intellectuele eigendom (bijv. onze merken of die van onze Event Partner), fraude of andere misdrijven te voorkomen.
  • Om de veiligheid van onze activiteiten en die van onze partners te garanderen.
 • Waar je jouw toestemming voor hebt gegeven
  • Om contact met jou op te nemen met informatie of aanbiedingen met betrekking tot onze toekomstige eventementen, producten of diensten.

Met wie delen we jouw informatie?

 • Enkele medewerkers en vrijwilligers van MIBO Events VOF hebben toegang tot uw informatie met het oog op de eerder beschreven doeleinden.
 • Onze betaalpartner Mollie BV. Meer informatie en de privacyverklaring van deze partner kan u terugvinden op https://www.mollie.com/be/privacy.
 • Overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties waar dit wettelijk is toegestaan of vereist.
 • Alle bovenstaande betrokkenen opereren binnen de Europese Unie, waardoor uw informatie beschermd wordt door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wat zijn jouw mogelijkheden en rechten omtrent jouw informatie?

 • Het recht om uw toestemming omtrent het op de hoogte blijven van onze toekomstige evenementen in de trekken.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door ons.
 • Het recht om te vragen dat jouw gegevens worden gewist of niet verder gebruikt.
 • Het recht om een kopie te vragen van de informatie die wij over jou hebben.
 • Het recht om door jou verstrekte informatie aan te passen, te wijzigen of bij te werken.
 • Het recht om elke geautomatiseerde beslissing die wij over jou nemen te betwisten. Een geautomatiseerde beslissing is een beslissing die zonder menselijke tussenkomst wordt genomen en rechtsgevolgen heeft (bv. kredietcontrole). Normaal gesproken voeren we geen geautomatiseerde besluitvorming uit, maar als we dat wel doen, maken we duidelijk waar dergelijke beslissingen worden genomen.
 • Om één van de bovenstaande rechten uit te oefenen, gelieve met ons contact op te nemen. Houd er rekening mee dat we elk verzoek dat we ontvangen zorgvuldig zullen beoordelen, maar dat uw rechten kunnen verschillen afhankelijk van uw woonplaats en waar we niet altijd gevolg hoeven te geven aan uw verzoek. Wanneer dit gebeurt, zullen we uitleggen waarom.

Hoe wordt mijn informatie beschermd?

 • We hebben veiligheidsmaatregelen ingesteld om jouw gegevens te beschermen. De veiligheidsmaatregelen die we gebruiken, hangen af van het type informatie dat we verzamelen.
 • Alle informatie wordt via een beveiligde verbinding (SSL) overgedragen naar onze database of die van onze eerder vermelde partners.
 • Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig om je de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen, voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren. Wij zullen jouw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid en zoals bovenstaand vermeld.

Hoe kan u MIBO Events VOF contacteren?

 • Als je vragen hebt over het bovenstaande, of onze benadering van privacy, is onze speciale Privacy Office, met inbegrip van onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming (Data Protection Officer), er om te helpen: info@prewardays.be.
 • Je kan ook beroep doen op de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, hoewel we je aanmoedigen om ons eerst te laten proberen jou direct te helpen.

Verkoopsvoorwaarden

1. Inleiding

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor het volledige aanbod dat beschikbaar wordt gesteld op tickets.prewardays.be, (hierna de “website” genoemd") van MIBO Events VOF, hierna "MIBO Events VOF" genoemd. MIBO Events VOF behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen, waarbij de wijzigingen van kracht worden zodra ze op de website zijn gepubliceerd. MIBO Events VOF behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, de website geheel of gedeeltelijk te onderbreken of te wijzigen. De onderstaande verklaring is specifiek van toepassing op het evenement Prewar Days 2023 (hierna omschreven als ‘het evenement’ of ‘Prewar Days’), dat plaatsvindt van vrijdag 1 december 2023 tot en met zondag 3 december 2023 in Kortrijk Expo. Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om uw tevredenheid te garanderen en u inzicht te geven in het bestelproces van tickets op de website.

2. Gebruik van de website

Deze website mag enkel gebruikt worden voor privédoeleinden. De koper mag het materiaal op deze website enkel gebruiken om zich te informeren over het evenement of om tickets voor privégebruik te bestellen. Gebruik van deze website buiten deze grenzen is slechts mogelijk voor zover de koper hiervoor de uitdrukkelijke toestemming van MIBO Events VOF heeft gekregen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van MIBO Events VOF is het verboden om om welke reden ook naar deze website te dieplinken.

Deze website richt zich niet tot minderjarigen. De aankoop van tickets of andere producten is exclusief voorbehouden voor personen ouder dan 18 jaar die beschikken over een geldige krediet/debetkaart op hun naam.

De koper mag geen robot of spidersoftware gebruiken of op welke andere (automatische of manuele) wijze ook proberen om deze website en de inhoud ervan te controleren of te kopiëren. Ook mag de koper de goede werking van deze website op geen enkele wijze verstoren, in het bijzonder door de systeeminfrastructuur van MIBO Events VOF opzettelijk te overbelasten. MIBO Events VOF zal redelijke burgerlijke en strafrechtelijke maatregelen nemen tegen ieder onwettig en/of ongeoorloofd gebruik van deze website, in het bijzonder de ongeoorloofde aankoop of verkoop van tickets of het ongeoorloofd wijzigen van de site of de ongeoorloofde toepassing van robots, spider- of andere software.

3. Verbod op commercieel gebruik

Geen enkel deel van deze website mag voor commerciële doeleinden worden gebruikt, tenzij MIBO Events VOF voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven. In het bijzonder is iedere doorverkoop van tickets verboden. Tickets mogen privé niet verkocht worden tegen een hogere prijs dan die vermeld op het ticket, vermeerderd met de bij de ticketaankoop aangerekende kosten. Bovendien behoudt MIBO Events VOF zich het recht voor om de toegang aan klanten te ontzeggen of de bestelling van het ticket niet te aanvaarden van een klant als MIBO Events VOF weet of vermoedt dat hij/zij samenwerkt met een andere ticketverkoper of een dealer op de zwarte markt, of dat hij/zij automatische programma’s gebruikt om tickets te bestellen of meer tickets bestelt per persoon dan wat MIBO Events VOF toelaat, zoals hieronder vermeld.

De koper mag de doorverkoop van een ticket niet koppelen aan enig aanbod van gastvrijheid, reis- of verblijfsdiensten en/of enige andere goederen, producten of diensten om een pakket samen te stellen, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MIBO Events VOF.

De tickets mogen niet gebruikt worden in het kader van reclame, promoties, wedstrijden of trekkingen, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MIBO Events VOF. Zelfs indien die toestemming wordt verkregen, is het gebruik van de logo's, merken en alle andere intellectuele eigendom onderworpen aan het voorafgaand akkoord van MIBO Events VOF overeenkomstig artikel 11 van deze algemene voorwaarden.

Iedere inbreuk op deze voorwaarden leidt bovendien tot verlies van het recht om het betreffende evenement bij te wonen, zonder enige vergoeding, doordat de tickets geannuleerd worden.

4. Totstandkoming van het contract

Door zijn bestelling te bevestigen, verklaart de koper kennis te hebben genomen van i) deze algemene voorwaarden die integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen partijen, ii) de bovenstaande privacyverklaring en iii) de privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden van onze betaalpartner Mollie BV, en deze te aanvaarden. De naleving van de onderhavige algemene voorwaarden en de bovengenoemde voorwaarden vormen een noodzakelijke voorwaarde voor de instemming van MIBO Events VOF.

De koper geeft te kennen dat hij een contract wil sluiten door te klikken op de knop "Betalen" op de bestelpagina van het betreffende aanbod. De aankoop is definitief en bevestigd, van zodra MIBO Events VOF een bestelnummer heeft toegekend en verstuurd naar de koper.

Wij lichten u in dat bij de bekendmaking van een verkeerde prijs, welke de reden hiervan ook mag zijn (informaticabug, menselijke fout, technische fout,…), de bestelling – zelfs indien bevestigd door ons – geannuleerd zal worden, waarvan wij u zullen inlichten binnen de kortst mogelijke termijn. U zal dan in staat zijn om, indien u dit wenst, uw bestelling opnieuw te bevestigen aan de gecorrigeerde prijs.

Alle aankopen worden verricht onder voorbehoud van controle van de betaalkaart en andere veiligheidscontroles, wat betekent dat de transactie geannuleerd kan worden bij het mislukken van het controleproces van MIBO Events VOF.

MIBO Events VOF behoudt zich het recht voor om boekingen waarvan men redelijkerwijze kan vermoeden dat ze op frauduleuze wijze werden gemaakt, te annuleren.

5. Details van het evenement

Geactualiseerde details over het evenement, in het bijzonder op de dag zelf van het evenement, zijn te vinden in officiële mededelingen van MIBO Events VOF op het internet (website en sociale media) of via andere algemeen toegankelijke bronnen en in de pers.

Het is aan de koper en iedere houder van tickets om na te gaan of het evenement werd geannuleerd en de datum en uur, of locatie na te trekken. Als het evenement wordt geannuleerd, geherprogrammeerd of verplaatst, zal MIBO Events VOF redelijkerwijze alles in het werk stellen om u daarvan in kennis te stellen van zodra hij toestemming krijgt van de partner van het evenement. MIBO Events VOF garandeert echter niet dat u vóór de datum van het evenement verwittigd zult worden.

Het wordt de koper en iedere houder van tickets ten sterkste aangeraden om vanaf één maand vóór de datum van het evenement eventuele communicatie omtrent het evenement na te gaan, en dit om ook eventuele extra plannen (vlucht, overnachting, …) nog tijdig te kunnen aanpassen. De koper en iedere houder van tickets is verantwoordelijk om e-mails in eventuele ‘Ongewenste berichten (SPAM)’-mappen strikt op te volgen.

De aangekondigde aanvangs- en einduren van het evenement zijn vatbaar voor eventuele wijzigingen.

Het aantal tickets dat via MIBO Events VOF voor het evenement kan worden besteld, is beperkt tot maximum 10 tickets per persoon en per bestelling. Dit maximumaantal wordt vermeld op de bestelpagina en wordt bij elke transactie gecontroleerd. Dit beleid wordt toegepast om oneerlijke boekingspraktijken van tickets tegen te gaan. MIBO Events VOF behoudt zich het recht voor om geboekte tickets boven dit aantal zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren.

Het is uw verantwoordelijkheid om u bij de bestelling te vergewissen dat u alle relevante informatie op de website van het evenement hebt gelezen.

6. Prijs en betaling

De aankoopprijs van een ticket bedraagt respectievelijk € 16,00 voor een dagticket en € 35,00 voor een weekendticket. Op vrijdag 1 december 2023 om 14u00 CEST eindigt de voorverkoop. Vanaf dat moment kunnen geen kortingscodes meer toegepast worden op de aankoopprijs. Een dagticket verleent u toegang tot het evenement op één van de dagen waarop het evenement plaatsvindt. Een weekendticket verleent u toegang op alle evenementsdagen. Naast de aankoopprijs van de tickets, worden transactiekosten aangerekend. Deze transactiekost bedraagt € 0,25 per ticket. Deze kosten worden weergegeven bij de bestelling; er kunnen geen andere dan de weergegeven kosten aangerekend worden. De ticketprijzen en transactiekosten zijn inclusief btw.

De totale prijs van de bestelling, alle kosten inbegrepen, is onmiddellijk betaalbaar na afsluiting van het contract. De betaling kan gebeuren met een van de volgende betaalmethoden via onze betaalpartner Mollie BV:

 • Bancontact/Maestro/debetkaart
 • Kredietkaart
 • PayPal
 • Apple Pay
 • KBC/CBC
 • Belfius Direct Net

Hoewel MIBO Events VOF ernaar streeft dat alle prijzen op de website correct zijn, kunnen er zich fouten voordoen. Mocht MIBO Events VOF een fout vaststellen in de prijs van welk artikel ook dat u hebt besteld, dan zullen wij u zo snel mogelijk informeren en u de keuze geven om uw bestelling hetzij te herbevestigen aan de correcte prijs (en uw rekening crediteren of debiteren naar gelang het geval), hetzij uw bestelling te annuleren. Indien MIBO Events VOF er niet in slaagt de koper te contacteren, dan aanvaardt deze laatste dat de bestelling door MIBO Events VOF als geannuleerd wordt beschouwd. Kiest u ervoor uw bestelling te annuleren terwijl u de incorrecte prijs reeds hebt betaald, dan betalen wij u het volledige bedrag terug.

U kan meerdere pogingen ondernemen om de betaling uit te voeren. Indien een betaling mislukt is, kan u onmiddellijk een nieuwe poging ondernemen. Indien u geen kennis meer hebt van de betaallink kan u MIBO Events VOF contacteren om uw betaling alsnog tot een goed einde te brengen. MIBO Events VOF behoudt zich het recht voor om uw bestelling automatisch te annuleren indien één week na het tijdstip van de bestelling geen correcte betaling ontvangen werd.

Omwille van technische redenen kan het zijn dat uw betaling na de bestelling nog in verwerking is. MIBO Events VOF behoudt zich het recht voor om de bestelling door te voeren of te annuleren na de betalingsverwerking, op basis van het al dan niet slagen van de betaling.

Indien u problemen ervaart bij het betalen, vragen wij u ook om MIBO Events VOF te contacteren.

7. Bezorging

De tickets worden bezorgd aan de koper na afsluiting van het contract en na betaling. Op de bevestigingspagina kan de koper de tickets onmiddellijk downloaden en afprinten indien de betaling meteen succesvol was. De uiteindelijke bezorging verloopt via e-mail, waarbij de koper een link krijgt toegestuurd om de aangekochte tickets te downloaden en vervolgens af te printen.

Algemene verkoopvoorwaarden betreffende e-tickets en digitale tickets:

 • Het e-ticket, afgedrukt op wit papier, of het digitale ticket vormen uw enige toegangsbewijs voor het evenement. De afdruk moet perfect zijn, alle onderdelen moeten leesbaar zijn zonder dat enige verwarring mogelijk is. Zo niet zal de toegang tot het evenement worden geweigerd. Elke QR-code vertegenwoordigt één enkel toegangsbewijs.
 • Ieder ticket zal bij de ingang van het evenement worden gescand. Het ticket kan maar eenmaal worden gescand op één van de dagen waarop het evenement plaatsvindt. Wordt dezelfde QR-code meerdere keren voorgelegd, dan geeft enkel het eerst gescande ticket toegang tot het evenement. Iedere poging tot misbruik, namaak of fraude kan aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging.
 • MIBO Events VOF garandeert de authenticiteit van de tickets voor zover ze werden gekocht op de website tickets.prewardays.be. Ga dus niet in op aanbiedingen van derden of op andere websites.

8. Herroepingsrecht

Er is geen herroepingsrecht. Overeenkomstig artikel VI.53, 12° van het Wetboek van economisch recht, kan de koper het in artikel VI.47 verleende herroepingsrecht niet uitoefenen voor dienstverrichtingen in verband met vrijetijdsbesteding als in het contract een specifieke datum of periode van uitvoering is voorzien.

9. Terugbetaling

Tickets worden bij verlies of diefstal niet terugbetaald noch omgeruild. U kan steeds contact opnemen om terug in het bezit te komen van uw tickets.

MIBO Events VOF behoudt zich het recht voor om slechts in uitzonderlijke gevallen een terugbetaling uit te voeren wanneer de organisatie dit gerechtvaardigd acht. Neem contact op als u denkt dat u aanspraak maakt op een terugbetaling.

Slechts in de volgende scenario’s kan de koper MIBO Events VOF vragen om een terugbetaling:

 • Een annulatie van het evenement.
 • Een herprogrammering van het evenement: wanneer het evenement wordt vervroegd of uitgesteld en u niet aanwezig kunt zijn.
 • Een aanzienlijke wijziging van het evenement: als een evenement in verregaande mate wordt gewijzigd, zal MIBO Events VOF u de keuze bieden om hetzij uw bestelling opnieuw te bevestigen voor het gewijzigde evenement, hetzij de terugbetaling te vragen binnen de door ons bepaalde termijn. Stelt u ons niet in kennis van uw beslissing binnen die termijn, dan zal MIBO Events VOF uw bestelling als bevestigd beschouwen voor het gewijzigde evenement en verliest u uw recht op terugbetaling. Een “aanzienlijke wijziging” is een verandering die door MIBO Events VOF wordt aangebracht, waardoor het evenement verschilt van wat de koper van het ticket algemeen genomen en redelijkerwijze kon verwachten.

Het bedrag dat voor terugbetaling vatbaar is, is de totaalprijs van de bestelling verminderd met de transactiekosten van de betaling alsook een terugbetalingskost van € 0,50 per bestelling. Het is onder geen enkel geding mogelijk om de transactiekosten terug te vorderen of om af te zien van de terugbetalingskost.

10. Aansprakelijkheid en vergoeding

10.1. Hoewel wij ons redelijkerwijze inspannen om de juistheid van alle informatie die wij op de website publiceren na te trekken, geven wij geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie wat betreft de juistheid.

De website wordt ter beschikking gesteld in de staat waarin hij zich bevindt en “onder voorbehoud van beschikbaarheid”, uitsluitend voor uw persoonlijke informatie en gebruik, zonder wat dan ook te verklaren of te bevorderen. Tenzij anders bepaald in bijzondere voorwaarden voor een specifiek product of dienst, geven wij geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie betreffende de website, de door of namens ons op de website aangeboden producten of diensten waaronder met name stilzwijgende garanties van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-namaak, compatibiliteit, veiligheid, juistheid, goede staat of volledigheid, of enige stilzwijgende garantie voortvloeiend uit besprekingen, gebruik of handel.

Tenzij anders bepaald in bijzondere voorwaarden voor een specifiek product of dienst, geven wij geen enkele garantie dat de website of de door of namens ons op de website aangeboden producten of diensten zullen voldoen aan uw eisen of dat ze ononderbroken, stipt, zeker of feilloos zullen werken, dat de gebreken zullen worden hersteld of dat de website of de server die de beschikbaarheid verzekert of nog de door of namens ons op de website aangeboden producten of diensten vrij zijn van virussen of bugs of 100% functioneel, juist of betrouwbaar zijn. Wij kunnen ten aanzien van u niet aansprakelijk worden gesteld bij verlies van inhoud als gevolg van het downloaden van de website.

10.2. Persoonlijke arrangementen zoals reizen, verblijven of andere met betrekking tot het evenement die u zelf hebt geregeld, zijn voor eigen risico. MIBO Events VOF kan niet aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van u voor enig verlies van genot of verloren uitgaven.

10.3. In geval van overlijden, lichamelijke schade of gezondheidsproblemen voortvloeiend uit een bewuste inbreuk of nalatigheid van MIBO Events VOF of een bewuste inbreuk of nalatigheid van een van zijn wettelijke vertegenwoordigers of agenten, is MIBO Events aansprakelijk overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Voor alle andere schade zijn de volgende bepalingen van toepassing:

 • Voor schade door grove nalatigheid van MIBO Events VOF of een bewuste inbreuk of grove nalatigheid van een van zijn wettelijke vertegenwoordigers of agenten, is MIBO Events VOF aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen.
 • Voor schade als gevolg van een schending van fundamentele contractuele verplichtingen ten gevolge van gewone nalatigheid van MIBO Events VOF, zijn wettelijke vertegenwoordigers of agenten, is de aansprakelijkheid van MIBO Events VOF beperkt tot het typische voorzienbare verlies voor dergelijke contracten dat de waarde van het verkochte item niet overschrijdt.

Eisen om schadevergoeding voor andere verliezen bij een schending van secundaire verplichtingen of niet fundamentele verplichtingen in geval van gewone nalatigheid, worden uitgesloten.

De uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing als MIBO Events VOF op bedrieglijke wijze een gebrek heeft verzwegen of een kwaliteitsgarantie heeft gegeven. De wettelijke bepalingen inzake productaansprakelijkheid blijven onverminderd van kracht.

11. Intellectuele eigendom

De logo’s en het design van Prewar Days alsook alle andere merken en logo’s op deze website zijn door MIBO Events VOF en diens partners beschermd als gedeponeerde, gebruikte of geregistreerde merken. Deze merken of logo’s mogen enkel gereproduceerd of gebruikt worden met de schriftelijke toestemming van MIBO Events VOF of zijn partner. Hetzelfde geldt voor alle inhoud van deze website van MIBO Events VOF, die de exclusieve intellectuele eigendom blijven van MIBO Events VOF en auteursrechtelijk beschermd zijn.

De koper en iedere houder van een ticket kan gefilmd worden of het voorwerp zijn van een opname als lid van het publiek.

12. Plaats van uitvoering en toepasselijk recht

Het contract is exclusief onderworpen aan het Belgisch recht; het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten.

Ieder geschil betreffende deze voorwaarden, de interpretatie of uitvoering ervan zal bij gebreke aan minnelijke oplossing, onderworpen worden aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het Belgisch gerecht.

13. Veiligheidsmaatregelen en schade

De volgende zaken mogen niet meegenomen worden naar een evenement: alcoholhoudende dranken, glas, plastic flessen, blikjes, drugs, materiaal voor vuurwerk, dieren, wapens of snijdende voorwerpen, op straffe van inbeslagname door het veiligheidspersoneel. MIBO Events VOF behoudt zich het recht voor om ieder ander voorwerp op de plaats van een evenement te verbieden.

De toegang tot een evenement impliceert de aanvaarding van alle door MIBO Events VOF of het veiligheidsteam genomen preventie- en controlemaatregelen, inclusief het fouilleren van personen en tassen. Niet-naleving van deze maatregelen kan leiden tot weigering of intrekking van het toegangsrecht, zonder mogelijkheid van terugbetaling.

MIBO Events VOF behoudt zich het recht voor om herstelling en/of een schadevergoeding te eisen bij overtreding van dit artikel.

14. Slotbepaling

Indien welke bepaling(en) ook van deze verkoopsvoorwaarden als nietig zou(den) worden beschouwd, verbinden partijen zich ertoe om de nietige of niet-uitvoerbare bepaling te vervangen door een bepaling die daar zo nauw mogelijk bij aansluit om de gemeenschappelijke intentie van de partijen te verwezenlijken.

15. Contactgegevens

Michael Bossaert (zaakvoerder)
MIBO Events VOF
Poperingestraat 14
8640 Woesten (Vleteren)

info@prewardays.be


Publicatie: 14/10/2023

Our sponsors

English